Full name (with title)

Position

Email address

 Nguyen Thanh Nghi, Ph.D.

Director,
Lecturer

ntnghi@hcmuaf.edu.vn

 Tran Van Khanh, MSc.

Senior lecturer

tvkhanh@hcmuaf.edu.vn

 Tran Van Tuan, MSc.

Lecturer

tvtuan2509@yahoo.com

 Le Quang Vinh, MSc.

Researcher

lqvinh@hcmuaf.edu.vn

 Phan Hieu Hien, Ph.D.

Ex-director,
Consultant

phhien1948@yahoo.com

 Nguyen Van Xuan, MSc.

Ex-director,
Consultant

 

vanxuan310156@gmail.com

 

 Vo Thi Ngoc Hanh, BSc.

Accountant, &
Secretary

vothingochanh102@gmail.com

 Engr. Do Viet Dinh

Technician

 

 Engr. Nguyen Trung Duong

Technician

 

 Bui Cong Hanh

Technician

 

Page count : :5267
Created : 14-12-2007
Last modify :07-12-2017

Giới thiệu

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám chín ba bảy bốn