CENTER FOR AGRICULTURAL ENERGY AND MACHINERY - 

            Nong Lam University - Ho Chi Minh City (NLU)

Address: 6th Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Tel.:    (+8428) 3722.0725.     Email:    ttnl@hcmuaf.edu.vn.  

Website:   caem.hcmuaf.edu.vn

 

 

Web links

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm hai năm không

Xem trả lời của bạn !